Toll free numbers: 1-800-882-528
Toll free numbers: 1-800-882-528
Bank Negara - Bank Negara Malaysia

Perkara-perkara yang berkaitan dengan mata wang Malaysia dikawal selia oleh bank Negara Malaysia, Bank Negara Tanah Melayu. Ia telah ditubuhkan pada 26 Januari,1959 dan terletak di ibu negara, Kuala Lumpur yang berfungsi untuk; mengeluarkan mata wang negara - Ringgit Malaysia; berperanan sebagai jurubank dan penasihat kepada kerajaan Malaysia; dan akhir sekali untuk mengawal keadaan kredit negara. Terdapat peruntukan-peruntukan tertentu yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank Negara pada masa lalu yang berpotensi untuk mencetuskan kekeliruan sama ada Ringgit Malaysia dibenarkan untuk dijual beli didalam pasaran Pertukaran mata wang Asing. Ia juga bercampur dengan kawalan modal terdahulu yang mengkhususkan larangan 'offshore' dalam Ringgit Malaysia.


Akta Kawalan Pertukaran Asing 1953

Akta untuk penyerahan kuasa, perlaksanaan cukai dan sekatan berhubung dengan emas, mata wang, pembayaran, sekuriti, hutang, import, eksport, pemindahan dan penyelesaian hartanah, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkara diatas.

Diperbaharui didalam Pindaan Akta A1241/2005 - cif: 1 Januari, 2007 Sekatan ke atas import dan eksport adalah jelas dinyatakan didalam Bahagian V - Akta Import dan Eksport tersebut dan tafsiran tidak mahir boleh membawa kepada kesimpulan yang tidak tepat".


Seksyen 24 Sekatan ke atas import.
 1. Kecuali dengan kebenaran Pengawal dan tertakluk kepada apa jua perintah yang dibuat di bawah Akta ini, tiada seorang pun boleh mengimport-
   • Sebarang wang yang ditetapkan daripada arahan Badan Pengawal, sama ada wang yang dikeluarkan oleh pihak bank atau wang dari kelas tertentu yang sah diperlakukan di mana-mana wilayah;
   • apa-apa Bil Perbendaharaan, dan
   • apa jua perakuan hakmilik kepada mana-mana sekuriti, termasuklah apa jua perakuan seperti yang telah dibatalkan, dan apa-apa dokumen yang mengesahkan kemusnahan, kehilangan atau pembatalan mana-mana perakuan hakmilik sekuriti.
 2. Dalam seksyen ini ungkapan "nota" termasuklah sebahagian daripada wang manakala ungkapan "sekuriti" pula termasuklah sekuriti secondary."

Seksyen 25 Sekatan am ke atas eksport.
 1. Kecuali dengan kebenaran Pengawal dan tertakluk kepada mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta ini, tiada seorang pun boleh mengeksport-
  1. apa jua kelas wang yang sah diperlakukan di mana-mana wilayah;
  2. apa-apa pesanan pos;
  3. apa-apa Bil Perbendaharaan;
  4. apa-apa emas;
  5. mana-mana dokumen berikut (termasuklah apa-apa dokumen yang telah dibatalkan):
   • apa-apa perakuan hakmilik kepada sekuriti dan mana-mana kupon;
   • apa-apa polisi insurans;
   • apa-apa bil pertukaran atau nota janji hutang yang dinyatakan dalam mata wang selain daripada itu bagi wilayah berjadual dan yang kena dibayar selain dalam wilayah-wilayah terjadual;
   • apa-apa dokumen di mana seksyen 7 Akta terpakai dan bukan dikeluarkan oleh seseorang yang diberi kuasa atau menurut suatu kebenaran yang diberikan oleh Pengawal; dan
   • mana-mana barang yang dieksport kepada orang pengembara atau didalam bagasi kembara yang ditetapkan.
 2. Dalam seksyen ini, ungkapan "nota" termasuklah sebahagian daripada nota, ungkapan "sekuriti" termasuklah sekuriti secondary dan ungkapan "kupon" hendaklah ditafsirkan menurut maksud "sekuriti". "Tetapi peruntukan mengenai urusan dengan mata wang asing yang disebutkan didalam Akta seksyen 4 yang disemak semula.

Seksyen 4 Urusan dalam emas dan mata wang asing.
 1. Kecuali dengan kebenaran Pengawal, tiada seorang pun, selain daripada individu yang diberikan kuasa, hendaklah, di Malaysia, membeli atau meminjam sebarang emas atau mata wang asing daripada, atau menjual atau meminjamkan apa-apa emas atau mata wang asing kepada, mana-mana orang selain peniaga yang diberi kuasa.
 2. Kecuali dengan kebenaran Pengawal, tiada seorang pun yang bermastautin di wilayah terjadual, selain daripada individu yang diberi kuasa, hendaklah, di Malaysia, melakukan apa-apa tindakan yang melibatkan, berhubung dengan, atau persediaan untuk, membeli atau meminjam sebarang emas atau mata wang asing daripada, atau menjual atau memberikan pinjaman sebarang emas atau mata wang asing kepada, mana-mana orang di luar Malaysia.
 3. Dimana seseorang membeli atau meminjam apa-apa emas atau mata wang asing di Malaysia atau, sebagai seorang yang bermastautin di wilayah yang dijadualkan, melakukan apa-apa perbuatan yang melibatkan, berhubung dengan, atau persediaan untuk, membeli atau pinjaman emas atau ata wang asing di luar Malaysia, dia hendaklah mematuhi kesemua syarat untuk kegunaan ang baginya ia mungkin meletakkan atau tempoh yang mana ia boleh disimpan dari semasa ke semasa akan diberitahu epadanya oleh Pengawal."

Ia dinyatakan dengan jelas bahawa syarikat-syarikat, broker Forex khusus, boleh mengimport atau mengeksport mata wang sebaik sahaja ia telah dibenarkan oleh Pengawal - Pengawal Luar Pertukaran. Kelulusan yang menjadi kenyataan dalam bentuk lesen yang disebut dalam Bahagian II Akta Pengurup Wang 1998.


Akta Pengurup Wang 1998

Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pelesenan dan pengawalseliaan perniagaan pengurupan wang dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Mengandungi Pindaan terkini PU (A) 237/2006 - cif : 21 Jul 2006

 1. Tiada seorang pun boleh menjalankan perniagaan pengurupan wang tanpa lesen yang diberikan di bawah Akta ini.
 2. Mana-mana individu yang melanggar subseksyen
   1. melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan didenda tidak melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
 3. Bagi tujuan Akta ini, "perniagaan pengurupan wang" membawa maksud -
   1. perniagaan untuk memasuki suatu urus niaga tukaran mata wang pada kadar tukaran;
   2. perniagaan membeli cek kembara pada kadar tukaran; atau
   3. apa-apa perniagaan lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri.

Keperluan permohonan lesen, penerangan pemohon dan lesen itu sendiri diperuntukkan dalam subseksyen akta. Ia juga membincangkan mengenai mendahului subseksyen proses lesen, pembatalan dan parameter itu, bersama-sama dengan kursus yang mungkin diambil. Oleh itu tiba kepada kesimpulan bahawa perdagangan pertukaran asing tidak dikawal selia secara langsung oleh Bank negara. BNM hanya mengawal Ringgit Malaysia dan mengeluarkan lesen tetapi bukan untuk perdagangan.Berdasarkan pada Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia (MIDA):


Pelaburan dalam aset mata wang asing

Pemastautin adalah bebas untuk melabur dalam aset mata wang asing menggunakan dana mata wang asing mereka sendiri, hasil daripada pinjaman mata wang asing yang dibenarkan dan perolehan daripada terbitan daripada Tawaran Awam Awal di Papan Utama Bursa Malaysia. Had berhemat diguna pakai hanya untuk pelaburan oleh pemastautin dengan pinjaman ringgit domestik yang menukar ringgit ke dalam mata wang asing untuk pelaburan seperti berikut:

 1. Bersamaan RM50 juta secara agregat setiap tahun kalendar untuk syarikat pemastautin berdasarkan kumpulan korporat; dan
 2. Bersamaan RM1 juta bagi satu tahun kalendar dalam agregat bagi individu pemastautin.


Pinjaman dalam mata wang asing
 1. Syarikat pemastautin bebas untuk memperoleh sebarang amaun pinjaman mata wang asing daripada:
  1. ank tempatan -Berlesen;
  2. Syarikat-syarikat berkaitan dengan bank bukan pemastautin; dan
  3. Syarikat-syarikat berkaitan Pemastautin
 2. Pinjaman mata wang asing oleh syarikat pemastautin daripada bank-bank bukan pemastautin dan syarikat bukan pemastautin lain (bukan berkaitan) tertakluk kepada had priviledge RM100 juta bersamaan secara agregat berdasarkan kumpulan korporat. Peminjaman mata wang asing oleh individu pemastautin daripada bank tempatan yang berlesen dan mana-mana bank bukan pemastautin tertakluk kepada had agregat yang bersamaan RM10 juta.

Pinjaman dalam Ringgit
 1. Syarikat pemastautin bebas untuk memperoleh pinjaman ringgit daripada syarikat bank bukan pemastautin yang berkaitan untuk membiayai aktiviti sektor benar di Malaysia atau sehingga RM1 juta secara agregat daripada syarikat bukan bank pemastautin lain dan individu untuk kegunaan di Malaysia;   
 2. Individu pemastautin adalah bebas untuk mendapatkan pinjaman ringgit bagi sebarang amaun daripada ahli keluarga bukan pemastautin serta-merta dan sehingga RM1 juta secara agregat daripada syarikat bank bukan pemastautin atau individu bukan pemastautin lain untuk kegunaan di Malaysia.

Perlindungan

Pemastautin dibenarkan untuk melindung nilai dengan bank tempatan berlesen dan Bank Islam Antarabangsa yang berlesen bagi akaun modal dan urus niaga akaun semasa. Perlindungan nilai yang melibatkan ringgit, bagaimanapun, mesti dilaksanakan hanya dengan bank tempatan berlesen.


Akaun mata wang asing

Pemastautin adalah bebas untuk membuka akaun mata wang asing dengan bank tempatan berlesen, Bank Islam Antarabangsa yang berlesen dan bank-bank luar pesisir bagi apa-apa tajuan

 1. Untuk individu pemastautin, akaun dibenarkan untuk dikekalkan secara individu atau bersama-sama dengan mana-mana individu pemastautin lain dan bukan dengan ahli keluarga terdekat pemastautin;    
 2. Bagi akaun mata wang asing yang dimiliki oleh syarikat pemastautin dengan Bank-bank Islam Antarabangsa berlesen dan bank-bank luar pesisir, akaun boleh dibiayai dengan mana-mana penerimaan mata wang asing kecuali perolehan daripada eksport barangan. Tiada sekatan ke atas sumber dana mata wang asing untuk dikreditkan dalam akaun mata wang asing yang dibuka dengan bank berlesen tempatan. "Ia boleh dirumuskan bahawa pelaburan dalam aset mata wang asing adalah dibenarkan dan tidak terbatas kecuali pelabur dihalang oleh jumlah pinjaman yang besar.
 3.  

Penggunaan Isi Rumah Perancis Meningkat pada Februari...

Penggunaan isi rumah Perancis menyaksikan peningkatan pada bulan Februari didorong oleh pemulihan dalam perbelanjaan pemanasan, data dari Jabatan...

Baca lebih lanjut
Penggunaan Isi Rumah Perancis Pulih Pada Bulan Februari...

Penggunaan isi rumah Perancis pulih pada bulan Februari bacaan ini didorong oleh pemulihan dalam perbelanjaan pemanasan, data dari pejabat statistik...

Baca lebih lanjut
Inflasi Perancis Catat Bacaan Tertinggi Sejak 2012...

Inflasi harga pengguna Perancis dipercepatkan apabila mencapai paras tertinggi dalam tempoh lebih daripada lima tahun pada bulan Mac, data awal dari...

Baca lebih lanjut